Jak reklamovat

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Reklamované zboží zasílejte, prosím, na níže uvedenou adresu  spolu s přiloženým dokladem o koupi a tímto vyplněným formulářem
 

Reklamaci lze zaslat (uplatnit) na tuto adresu : Aneta Jirsová, Jana Palacha 363, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí. Využít můžete také emailovou adresu info@ajurthe.cz pro písemnou komunikaci ohledně uplatnění reklamace, případně telefonický kontakt pro komunikaci – tel. +420 720 759 496.

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci.
 
Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Povinnosti kupujícího :

- kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů

- kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu

1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění. Kupující-spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

2.a) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce: v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Záruční doba může být kratší/delší v závislosti na datu spotřeby zboží uvedeném na jeho obalu. Záruční doba zboží je pak omezena jeho datem spotřeby. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování uvedené na obalu zboží.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat :

- výměnu za nové zboží,

- opravu zboží,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupení od smlouvy

5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy :

- pokud má zboží podstatnou vadu,

- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

- při větším počtu vad zboží.

6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění   vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

18. Volbu způsobu reklamace má kupující.

19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

20. Další práva a povinnosti stran souvísející s odpovědnosti prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

21. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR). Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje tento reklamační řád prodávajícího:

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží od :  Anety Jirsové, ičo 88866718, sídlem na adrese : Jana Palacha 363, 53002, Pardubice ( „dále jako prodávající“), kontaktní údaje : tel. 720759496, emailová adresa : info@ajurthe.cz

VII. I. Reklamační řád

Reklamace zboží probíhá podle platného právního řádu ČR a v souladu s tímto reklamačním řádem.V případě, že budete potřebovat reklamovat zboží, které jste zde na e-shopu zakoupili, kontaktujte mne, prosím, bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
Při uplatnění reklamace je nutno doložit datum nákupu a dále, že reklamované zboží jste zakoupili u mě. Kupujícímu doporučuji spolu s vadným zbožím předložit doklad o zaplacení ( fakturu).
V případě uplatnění reklamace je možno využít reklamační formulář prodávajícího ( přiložený na konci reklamačního řádu), případně jiným vhodným způsobem sdělit prodávajícímu všechny údaje a požadavky, týkající se reklamovaného zboží. Před samotnou reklamací je možno mě nejprve kontaktovat ohledně dalšího postupu na telefonním čísle 720 759 496, aby byla Vaše reklamace vyřízená co nejrychleji.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím přesným obsahem, preferovaný způsob vyřízení reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů, leda by bylo sjednáno jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa.

Pokud se reklamace týká špatně dodaného zboží ( chybějící počet, špatně dodaná zásilka) - uplatňujte reklamaci, prosím, ihned po převzetí. Při převzetí zásilky zkontrolujte, prosím neporušenost zásilky ihned při přebírání zboží, pokud je zásilka poškozená, doporučuji zásilku nepřebírat a sepsat s dopravní společnosti protokol o škodě. Informujte mne, prosím, nejpozději druhý den od převzetí zásilky. Pokud je zásilka poškozená, sdělte mi tuto skutečnost na emailu info@ajurthe.cz. V co nejkratším termínu Vás budu kontaktovat ohledně dalšího postupu.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

Kupující je povinen zboží skladovat dle podmínek uvedených na obale.

Reklamované zboží je možno zaslat poštou na adresu : Aneta Jirsová, nám. Republiky 2686, 53002, Pardubice. Zboží není možno zasílat na dobírku. V případě, že bude kupující zasílat zboží k následné reklamaci, je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození z důvodu nesprávného balení zboží během přepravy.

Reklamované zboží zasílejte, prosím, na výše uvedenou adresu  spolu s přiloženým dokladem o koupi a např. tímto vyplněným formulářem

VII. II.  Závěrečná ustanovení reklamace

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle paragrafu 14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci - Štěpánská 567/15, 12000 - Praha 2 (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1. 2021.