Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Ing. Aneta Jirsová

IČ: 88866718

DIČ : CZ8459074943

Jsem plátce DPH.

se sídlem: Jana Palacha 363, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem Pardubice.

kontaktní údaje:

email: info@ajurthe.cz

telefon: +420 720 759 496

www.ajurthe.cz

(dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ajurthe.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Předmětem nabízeného zboží na internetové adrese www.ajurthe.cz jsou sypané bylinné směsi - balené v 50 g čajových sáčcích.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou vždy uvedené u konkrétního zboží. Ceny jsou v českých korunách. Cena u jednotlivých produktů nezahrnuje cenu za přepravu ( ta je pak specifikována blíže v záložce "Doprava a platba"). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží ( v záložce "Doprava a platba"). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Doprava a způsoby platby:

Aktuální možnosti dopravy a způsoby platby jsou uvedené na e-shopu v hlavním menu v záložce označené "doprava a platba". Zboží lze odeslat prostřednictvím Zásilkovny a České pošty. Platba je možná v českých korunách. Cena dopravy již zohledňuje náklady na balení a expedicí zboží.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři ( Zejména pak informace o objednávaném zboží - objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, dále pak vybraný způsob dopravy a platby, jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, fakturační, případně dodací adresu. Objednávkový formulář obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s dodáním zboží ) a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami - k tomu se využije zaškrtávací políčko, které je v základu v nezaškrtnutém stavu.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu rekapitulaci objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Tato rekapitulace objednávky je automatická a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou rekapitulace jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřená až po potvrzení objednávky prodávajícím. Oznámení o potvrzení objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího - součásti tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího + formulář na odstoupení od smlouvy.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle +420 720759496 nebo zasláním na email prodávajícího : info@ajurthe.cz, případně jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace, v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje. 

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží. Prohlášení k EET

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně běžným bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č: 2601866343/2010, vedený u Fio banky

- dobírkou v hotovosti při předání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce ( v hotovosti nebo platební kartou - dle možností výdejního místa při osobním odběru na výdejně zásilek, případně dle možnosti přepravce při osobním předání zásilky ).

Eshop přijímá platbu pouze bezhotovostně převodem na účet nebo platbu na dobírku ( prostřednictvím dopravní společnosti na bankovní účet), proto zde není povinnost vydávat podle zákona účtenku EET.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po nezaplacení objednávky bude kupující upozorněn na neuhrazení objednávky. Prodávající má právo v tomto případě odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení a objednávku zrušit. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při neuvedení variabilního symbolu nemusí být platba k objednávce přiřazena a datum zaplacení se tak může posunout z důvodu následného dohledávání platby na základě potvrzení o platbě od kupujícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

- na adresu určenou kupujícím v objednávce

- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

7.1 Objednané zboží expedujeme ( předáváme do přepravy ) do 5 pracovních dní, pokud si zákazník objedná zboží, které je skladem - tato informace je uveřejněná u konkrétního produktu v záložce Produkty na e-shopu . V případě, že zboží skladem aktuálně není, upozorňujeme na to opět u daného produktu na e-shopu ( zboží je v takovém případě označeno jako "vyprodáno" nebo "momentálně nedostupné"). Dodávka zboží, které není skladem je poté závislá na dodání zboží výrobcem. V případě skladové chyby a nedostupnosti zboží, které se zobrazovalo jako zboží skladem prodávající informuje kupujícího a dohodnou se na dalším postupu objednání zboží - lhůta dodání zboží se může v tomto případě prodloužit, případně kupující může odstoupit od kupní smlouvy.

Doba doručení zásilky přepravní společností pak závisí na vybrané dopravě a prodávající tuto dobu nemůže nijak ovlivnit a nenese za ní zodpovědnost.

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu doklad o nákupu – fakturu. Faktura je odeslána na emailovou adresu kupujícího, případně je přiložená v zásilce v papírové podobě.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

14. Kupující je povinen zásilku převzít. V případě, že kupující zásilku nepřevezme a prodávajícímu tak vzniknou náklady za odeslání zboží, bude kupujícímu účtováno dopravné, pokud se strany nedohodnou jinak. Je možno se také domluvit na znovuzaslání zboží, které bude znovu zasláno až po úhradě nového dopravného.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

- ode dne převzetí zboží,

- ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

- ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím - tento formulář naleznete na konci obchodních podmínek a rovněž je přiložený v příloze emailu při zaslání potvrzení objednávky prodávajícím.

5.Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodávajícímu.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy naleznete také v samostatném článku "Odstoupení od smlouvy", který je umístěn v horní liště webových stránek. Je zde umístěn rovněž formulář pro vrácení zboží.

VII. Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Reklamované zboží zasílejte, prosím, na níže uvedenou adresu  spolu s přiloženým dokladem o koupi a tímto vyplněným formulářem
 
Reklamaci lze zaslat (uplatnit) na tuto adresu : Aneta Jirsová, Jana Palacha 363, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí. Využít můžete také emailovou adresu info@ajurthe.cz pro písemnou komunikaci ohledně uplatnění reklamace, případně telefonický kontakt pro komunikaci – tel. +420 720 759 496.

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Ten je povinen převzít zboží k reklamaci.
Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Povinnosti kupujícího :
- kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů
- kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu
1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění. Kupující-spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
2.a) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost (záruční doba) na zakoupené zboží v následující délce: v případě potravin do data jejich použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno. Záruční doba může být kratší/delší v závislosti na datu spotřeby zboží uvedeném na jeho obalu. Záruční doba zboží je pak omezena jeho datem spotřeby. Kupující musí dodržet podmínky pro jejich skladování uvedené na obalu zboží.
3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat :
- výměnu za nové zboží,
- opravu zboží,
- přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupení od smlouvy
5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy :
- pokud má zboží podstatnou vadu,
- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
- při větším počtu vad zboží.
6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění   vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
9. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
10. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
11. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
12. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
13. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
15. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
18. Volbu způsobu reklamace má kupující.
19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
20. Další práva a povinnosti stran souvísející s odpovědnosti prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
21. Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR). Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje tento reklamační řád prodávajícího:
Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží od :  Anety Jirsové, ičo 88866718, sídlem na adrese : Jana Palacha 363, 53002, Pardubice ( „dále jako prodávající“), kontaktní údaje : tel. 720759496, emailová adresa : info@ajurthe.cz

VII. I. Reklamační řád

Reklamace zboží probíhá podle platného právního řádu ČR a v souladu s tímto reklamačním řádem.V případě, že budete potřebovat reklamovat zboží, které jste na e-shopu zakoupili, kontaktujte mne, prosím, bez zbytečného odkladu od zjištění nedostaku.

Při uplatnění reklamace je nutno doložit datum nákupu a dále, že reklamované zboží jste zakoupili u mě. Kupujícímu doporučuji spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení ( fakturu).

V případě uplatnění reklamace je možno využít reklamační formulář prodávajícího ( přiložený na konci reklamačního řádu), případně jiným vhodným způsobem sdělit prodávajícímu všechny údaje a požadavky, týkající se reklamovaného zboží. Před samotnou reklamací je možno mě nejprve kontaktovat ohledně dalšího postupu na telefonním čísle 720 759 496, aby byla Vaše reklamace vyřízená co nejrychleji.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím přesným obsahem, preferovaný způsob vyřízení reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v době 30 dnů, leda by bylo sjednáno jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa.

Pokud se reklamace týká špatně dodaného zboží ( chybějící počet, špatně dodaná zásilka) - uplatňujte reklamaci, prosím, ihned po převzetí. Při převzetí zásilky zkontrolujte, prosím neporušenost zásilky ihned při přebírání zboží, pokud je zásilka poškozená, doporučuji ji nepřebírat a sepsat s dopravní společnosti protokol o škodě. Informujte mě, prosím, nejpozději druhý den od převzetí zásilky. Pokud je zásilka poškozená, sdělte tuto skutečnost na emailu info@ajurthe.cz. V co nejkratším termínu Vás budu kontaktovat ohledně dalšího postupu.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

Kupující je povinen zboží skladovat dle podmínek uvedených na obale.

Reklamované zboží je možno zaslat poštou na adresu : Aneta Jirsová, nám. Republiky 2686, 53002, Pardubice. Zboží není možno zasílat na dobírku. V případě, že bude kupující zasílat zboží k následné reklamaci, je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození z důvodu nesprávného balení zboží během přepravy.

Reklamované zboží zasílejte, prosím, na výše uvedenou adresu  spolu s přiloženým dokladem o koupi a např. tímto vyplněným formulářem
 

VII. II.  Závěrečná ustanovení reklamace

5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle paragrafu 14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci - Štěpánská 567/15, 12000 - Praha 2 ( www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
 
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1. 2021.

VIII. Doručování korespondence

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Ostatní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

- Odkaz na znění zásad, ve kterých bude uvedeno:

- Kdo údaje sbírá (správce)

- Co za údaje sbíráte

- Na jak dlouho údaje sbíráte

- K čemu je používáte a jaký titul vám to dovoluje

- Kdo údaje dále zpracovává (agentura? softwary? ajťáci?)

- Jaká práva mají zákazníci z hlediska ochrany osobních údajů

IX. I Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, které udá v kontaktním nebo jiném formuláři na našich webových stránkách. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má  právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

IX. II Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies (Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení) na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ajurthe.cz Prosím neodepisujte na automatické maily, jejich doručení není zaručeno. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Mimosoudní řešení sporů

3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s prodávajícím. V takovém případě jsou spotřebitelé oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz 

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR.” - ta se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.Volbou práva dle čl. 1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.Kontaktní údaje prodávajícího: poštovní adresa (sídlo): Jana Palacha 363, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí .Adresa elektronické pošty: info@ajurthe.cz 

Zde naleznete formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (pdf)

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021