Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Aneta Jirsová, IČ : 88866718  zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem Pardubice.  (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou :

adresa sídla: Jana Palacha 363, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí

emailová adresa: info@ajurthe.cz

telefon: +420 720 759 496

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

- jméno a příjmení

- e-mailová adresa

- poštovní adresa, případně fakturační adresa

- telefon

- a dále údaje, které získáme - tzv. soubory cookies:

1. Správce zpracovává údaje, které získáme - tzv. soubory cookies (v případě online služeb - cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookie je tedy krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější. Cookies tedy slouží ke zvyšování kvality služeb, personalizaci nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely.

2. V souladu s ustanovením paragrafu 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v účinném znění si Vás dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy, že Vaše soubory cookies zpracováváme.

Zásady používání souborů cookies

1. Standardní webové prohlížeče ( Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, apod.) podporují správu cookies. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. V nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

2. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

- základní funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi

- sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce

- shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Další obecné informace k souborům cookies naleznete např. zde.

Používáním tohoto webu s tímto zpracováním cookies souhlasíte.

Správce tedy zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zdroje osobních údajů

1. Osobní údaje tento web získává od vlastníků osobních údajů (obchodní komunikace, nákupy, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář na webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.)

2. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od držitele osobního údaje.

3. Osobní údaje získáváme tedy především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies).

Zpracováním osobních údajů" je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- plnění právních povinností vůči státu.

3. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování je prováděno u správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ nebo jinému zneužití.

4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Jedná se o identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace vlastníka osobních údajů (jméno a příjmení.)

- Popisné údaje (např. bankovní spojení)

- Údaje nezbytné pro plnění smlouvy (email, telefon, adresa pracoviště, adresa dodací, adresa fakturační, funkce) a další

- Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů a legislativních nařízení, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany vlastníka osobních údajů.

VI. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje :

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VII. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby :

- podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy - ( firma Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 a Česká pošta, s.p.,Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1)

- Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet a.s. Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a webhosting (Wedos Internet a.s. Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 3341 )

- účetní ( p. Růžena Kočíncová, Hronovická 949, 53002, Pardubice )

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

VIII. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: např. další poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

IX. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, výmaz bude proveden, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením a

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

3. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XI. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem vlastníka s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas vlastníka osobních údajů.

V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu vlastníka údaje zpracovávat pokud:

- Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je vlastník nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto vlastníka.

- Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vlastníka OÚ nebo jiné fyzické osoby

- Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vlastníka OÚ vyžadující ochranu osobních údajů.

V ostatních případech je ke zpracování osobních údajů potřebný souhlas vlastníka udělený za podmínek GDPR.

XII.  Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020