Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

I. Právo na odstoupení od smlouvy

1. Do 14 dnů máte právo jako kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost (jako spotřebitel ) odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Přičemž máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni

a) uzavření smlouvy

b) v případě uzavření kupní smlouvy: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží nebo

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

Důležitý je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14 denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od smlouvy je možné i předtím, než si zboží převezmete.

Prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy mě musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (mé údaje pro oznámení: Aneta Jirsová, sídlem na adrese Jana Palacha 363, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí, tel. 720759496, email: info@ajurthe.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4. Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory.

Nejde to, jestliže bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo přizpůsobeno vaší osobě. Jedná se o případy, kdy objednané zboží je jedinečné.

Další výjimku představuje zboží, které se rychle kazí.

Odstoupit do 14 dnů nelze ani v případě, kdy dodané zboží bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím.

U určité skupiny zboží není možné od smlouvy odstoupit, pokud jej rozbalíte a z hygienických či zdravotních důvodů jej není vhodné vracet. Musí se však jednat o hygienický, utěsněný obal, který zboží chrání.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak - v žádném případě Vám s touto souvislosti nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět (kontaktní adresa je uvedena v textu výše, viz bod I. 2.). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zboží, které chcete vrátit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, zasílejte na níže uvedenou adresu, spolu s přiloženým dokladem o koupi a tímto vyplněným formulářem.
 

Aneta Jirsová

Jana Palacha 363

530 02, Pardubice - Zelené Předměstí


Kde je to upraveno: § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f, § 1823, § 1829 a § 1834, 1836 a) a 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník